Søknad om medlemsstipend

Medlemsstipend

2020

Thomas Voll: reisestipend i forbindelse med prosjektet «Home Edition» i Tromsø

Tilskuddsmottakere Hold dansen i gang, opprettet under Koronautbruddet i Norge våren 2020: klikk her

2019

Miriam Riise Bait: reisestipend i forbindelse med deltakelse på Mind the gap i Oslo

Elle Sofe Sara: reisestipend Oslo, yogakurs

Silje Solheim Johnsen: dokumentasjon «Bobleplastbarna»

2018

Mathilde Caeyers: Prosjektstøtte til «Eksogen»

Margunn Kilde: kurs/reisestipend Rosenbevegelser i Oslo

PrakTos ved Liv Hanne Haugen: driftskostnader

Gro Skanke Raattamaa: kurs/reisestipend ContaKids i Lisboa

2017

Ada Einmo Jürgensen: residensopphold i India

Retningslinjer for medlemsstipend i Forum for nordnorske Dansekunstnere (FNND)

* Stipend tildeles medlemmer av FNND som ønsker å delta/har deltatt på kurs/workshops som kan bidra til utvikling innen egne fag/arbeidsområder samt være et positivt bidrag til utviklingen av dansefeltet i regionen. Eller som tilskudd/støtte til prosjekter og lignende som er i startfasen. Man må være Fullt medlem av FNND for å søke, og man må ha betalt medlemskontingent. Prosjektet/kurset som støttes må bidra positivt i regionen i form av verdiskapning, synliggjøring av dansekunst i regionen, kunne øke kompetansen i medlemskretsen eller lignende. Begrunnelse gis i søknaden.
*Hvor mye som blir gitt i stipend avhenger av størrelse på utgifter og antall søkere.
* FNNDs medlemsstipend er budsjettert med totalt 40 000 kr for 2020.
* Alle søknader behandles fortløpende i styret inntil budsjettposten er brukt opp.
* Alle søkere får beskjed pr. e-post om søknaden er innvilget eller ikke.
* Stipend blir som hovedregel utbetalt etterskuddsvis, når styret har mottatt nødvendig dokumentasjon, samt kontonummer.
* Dersom dokumentasjon som bekrefter gjennomført kurs/prosjekt ikke er mottatt innen gitt frist, bortfaller tilsagnet om stipend.
* Alle søknader om medlemsstipend skal fremmes på fastlagt søknadsskjema og inneholde:
– navn, kontaktopplysninger
– begrunnelse for å søke på stipendet
– utfyllende opplysninger om hva det søkes stipend til, eventuelt vedlagt program eller invitasjon
– fullstendig finansieringsplan som viser alle kostnader
– opplysninger hvis det er søkt om andre stipend

Søknad FNNDs Medlemsstipend

X