top of page

Medlemstipend

Her kan du søke medlemstipend til å dekke kurs, workshops, forprosjekt eller prøvetid til forestilling.

Stipend

tildeles medlemmer som ønsker å delta på kurs/workshops som kan bidra til utvikling innen eget fagfelt; utøvende, skapende eller pedagogisk. Det tildeles også stipend til prosjekter som gjennomføres i Nord-Norge. Med prosjekt menes det i all hovedsak skapende arbeid, enten i form av et forprosjekt eller i form av prøvetid opp mot en eventuell premiere. 

 

Man må være fullt medlem og ha betalt medlemskontigent for å søke. Prosjektet eller kurset som det gis støtte til må bidra positivt i regionen i form av verdiskapning, synliggjøring og kompetanseheving innenfor det profesjonelle dansefeltet i landsdelen. 

FNNDs medlemsstipend er budsjettert med totalt 40 000 kr for 2021. Forumet fullfinansierer ikke prosjekter og det må komme frem til søknaden at du har andre finansieringskilder eller egeninnsats. Søknader behandles fortløpende i styret inntil budsjettposten er brukt opp. Du får svar på mail.


Stipend blir som hovedregel utbetalt etterskuddsvis, når styret har mottatt rapportering og regnskap. Dersom rapport ikke er mottatt innen gitt frist, bortfaller stipendet. 
 

Søknad sendes som PDF på mail til mathilde@fnnd.no og må inneholde:

– Navn, nummer, adresse
– Kort beskrivelse av søker

– Kort beskrivelse av medvirkende
– Beskrivelse av kurs/prosjekt

– Beskrivelse av hvordan prosjektet styrker dansefeltet i landsdelen
– Beskrivelse av hva stipendet skal dekke
– Fullstendig finansieringsplan som viser inntekter og utgifter

– Om du har søkt midler andre plasser, skal det fremkomme i søknaden

– Søkers og medvirkendes CV

Søknaden bør ikke være lengre enn to A4 sider. CV og budsjett kommer i tillegg. 

Om det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt på mathilde@fnnd.no eller på tlf.: 92309873. 

bottom of page