top of page

VEDTEKTER

1. Formål

Forum for nordnorske dansekunstnere (FNND) er en allmennyttig organisasjon som ikke skal drive næringsvirksomhet.

FNND er en landsdelsomfattende organisasjon som har til formål:
– Å fremme dansekunst som kunstnerisk uttrykksform i Nord-Norge.
– Å fremme og ivareta medlemmenes kulturpolitiske og faglige interesser.
– Å jobbe for å synliggjøre informasjon om nordnorsk dansekunst.
– Å utvikle god kontakt med andre kunst- og kulturorganisasjoner i landsdelen.

2. Medlemskap

Alle dansere, koreografer og pedagoger med godkjent utdannelse som bor, virker eller har tilknytning til Nord-Norge kan bli medlemmer. Yrkesutøvende uten godkjent utdannelse kan etter 3 års arbeide med dans som hovedbeskjeftigelse innvilges medlemskap. Dansekunstnere som fyller tilsvarende kriterier kan tas opp som fullt medlem etter styrets/årsmøtets vurdering.

Det er mulig å søke om å være ”Støttemedlem”. Dette begrepet innebærer: Senior, skole, og studentmedlemskap. Dansestudenter innvilges etter endt utdanning automatisk fullt medlemskap, dersom studenten har sendt dokumentasjon om fullført utdanning. Det er studentens eget ansvar å sende inn dokumentasjon.

Æresmedlemskap:
Æresmedlemskap tildeles en person/organisasjon som har spesiell betydning for dansekunsten i Nord-Norge. Utdelingen av medlemskapet inntreffer når det forefinnes aktuelle kandidater. Komiteen for æresmedlemskap oppnevnes av styret når forslag fremmes og består av tre av forumets medlemmer. Utdelingen tar sted ved en passende anledning.

Andre kan søke om medlemskap under ”Venner av FNND”. Dette begrepet inneholder skole, organisasjoner, bedrifter, enkeltpersoner og andre aktører som støtter arbeidet som FNND gjør i landsdelen. Dette medlemskapet har ingen kriterier annet enn innbetalt kontingent. ”Venner av FNND” mottar medlemsbrev, tilgang til medlemssidene på nett og informasjon rundt FNND sin aktivitet.

 

Styret innvilger medlemskap og håndterer utmeldinger.

Medlemmer som skal melde seg ut av FNND må underrette styret skriftlig innen 31.12 inneværende år. Styret vil foreta strykning av medlemskap dersom kontingentinnbetaling uteblir over ett år.

3. Organisasjonsform

A) Årsmøtet er FNNDs høyeste myndighet. Dette skal avvikles innen den 1. desember hvert år, men bør helst avholdes første halvdel av kalenderåret. Hvert medlem har en stemme på årsmøtet. Støttemedlemskap og Venner av FNND gir ikke stemmerett.

Ved valg av nytt styre kan stemme avgis ved forhåndsstemme. Forhåndsstemme kan avgis ved bruk av utsendt stemmeseddel. Stemmeseddelen må være styret i hende innen årsmøtet er erklært åpnet. Dersom forhåndsstemmen ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, kan den forkastes av årsmøtet. Fullmakt kan gis ved å sende mail til medlemmet man ønsker å gi fullmakt, samt kopi til styreleder innen årsmøtets start.

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende 6 uker før årsmøtet. Styret forplikter seg i god tid til å minne om fristen. Innkalling til årsmøtet skal angi de saker som skal behandles og skjer skriftlig med minst 3 ukers varsel. Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker: medlemskap, årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsplan, kontingentfastsettelse, vedtektsendringer og valg. Det skal føres protokoll fra årsmøtet og denne skal underskrives av to av møtedeltagerne.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom det forlanges av 1/3 av medlemmene.

B) Årsmøtet velger et styre på 3-4 medlemmer, hvorav fortrinnsvis flere deler av landsdelen/de nordnorske fylkene er representert. Styret planlegger og leder FNNDs arbeid og er vedtaksført når minimum 3 medlemmer er til stede, møtende vararepresentanter medregnet.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Styremedlemmer velges av årsmøtet. Årsmøtet gir styreleder signaturrett for korrespondanse med bank og offentlige institusjoner. I fravær av styreleder har nestleder signaturrett.

4. Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan kun skje på årsmøtet og må være satt opp på dagsorden og sendt ut til medlemmene på forhånd. Vedtektsendringer må fattes med 2/3 flertall av stemmeberettigede på årsmøtet.

Årsmøtet kan vedta en vedtektsendring og gjennomføre den samme år.

5. Oppløsning

Beslutning om eventuell oppløsning av FNND må fattes av årsmøtet med 2/3 flertall. Fordeling av eventuelle midler i FNND avgjøres av det oppløsende årsmøtet.

bottom of page